Official Dealer of Vondom
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BilliantChoice VOF handelt op internet onder de namen: www.vondom-x-pw.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Vondom-x-PW (BrilliantChoice VOF), hierna toe noemen: ‘Verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop‐ of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Vondom-x-PW en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien vondom-x-pw.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vondom-x-PW enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Vondom-x-PW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Vondom-x-PW. Een bestelling is niet geldig indien Vondom-x-PW uw woon‐ of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Artikel 3. Prijzen en kosten
De prijzen in de online winkel van Vondom-x-PW zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van Vondom-x-PW worden genoemd zijn exclusief verzendkosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 4. Levering en levertijden
De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Vondom-x-PW betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

Vondom-x-PW verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk vijf dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. Vondom-x-PW is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat een artikel of een onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is of dat de levering aan Vondom-x-PW vertraagd is. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt Vondom-x-PW de koper de andere artikelen die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde artikel wordt toegezonden zodra het bij Vondom-x-PW binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Herroepingsrecht
Voor al online aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper mogen de producten niet aan de Verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de Koper.

Artikel 6. Transportgarantie
Alle zendingen worden door Vondom-x-PW verzekerd. Als u vóór in gebruikname van het product schade constateert aan het meubel, of schade constateert aan een verpakt product, neem dan meteen contact op met Vondom-x-PW. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e‐mail te melden bij Vondom-x-PW anders worden deze niet meer geaccepteerd.

Artikel 7. Betaling
Vondom-x-PW heeft 2 betalingsmogelijkheden: I‐Deal: Bij betaling via I‐ Deal kunt u direct online betalen via uw eigen bank. Overboeking: Betaling per overboeking via uw eigen bank.

Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen. Voor deze opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering. De opdracht wordt ingedeeld zodra de aanbetaling binnen is. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.

Zolang hetgeen aan Verkoper door de Koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet‐ betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00.

Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van verkoper goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, indien van toepassing aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen direct een factuur bij een geplaatste bestelling. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. Door Vondom-x-PW geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Reclamatie
Mocht u niet tevreden zijn over de producten van Vondom-x-PW, neem dan per e‐mail contact op met Vondom-x-PW. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met Vondom-x-PW. Vondom-x-PW heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 9. Garantie & Reparatie

1. Defect
Is het artikel defect bezorgt of is deze kapot gegaan binnen de termijn van 14 dagen? Meld je klacht dan binnen de termijn van 14 dagen. Vondom-x-PW ruilt het meubelstuk dan z.s.m. om.

2. Garantieperiode
Heb je bij Vondom-x-PW een meubel gekocht en gaat deze binnen een bepaalde tijd stuk? Dan heeft de koper recht op een herstelling of omruiling van het product als dit defect binnen de garantietermijn valt van één jaar. Om hier gebruik van te kunnen maken lees dan verder bij punt 3.

3. Gegronde klacht
Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 

4. Geen garantie op het werken van het hout
Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

5. Een klacht of reparatie melden
Dit kan per e‐mail, regulier post en/of telefonisch. Mocht u niet tevreden zijn over uw product dan kunt u dit zonder reden retour zenden binnen 14 dagen onder vermelding van uw ordernummer. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:
E‐mail adres: [email protected] graag onder vermelding van uw ordernummer. Telefoonnummer: 06 – 12 55 05 73 (van maandag t/m vrijdag van 9.00 ‐ 17.00)
Wij zullen uw klacht of reparatie z.s.m. na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

6. Duur van een reparatie
De duur van een reparatie (omruiling) proberen wij altijd binnen 1 week op te lossen. De planning neemt dan vervolgens contact op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt de het meubel op nieuw in ontvangst te nemen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Vondom-x-PW blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Vondom-x-PW zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid. Vondom-x-PW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Vondom-x-PW zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 12. Overmacht
Vondom-x-PW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet‐voorzien, waarop Vondom-x-PW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Vondom-x-PW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Vondom-x-PW op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vondom-x-PW kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Vondom-x-PW is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Vondom-x-PW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vondom-x-PW partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Intellectueel eigendom
Vondom-x-PW behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door Vondom-x-PW gemaakte ontwerptekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan Vondom-x-PW; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan Vondom-x-PW. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door Vondom-x-PW geleverde producten door koper aan verkoper doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 16. Bedrijfsinformatie
Vondom-x-PW is onderdeel van BrilliantChoice VOF geregistreerd in het handelsregister te Breda onder nummer: 58 62 69 13

Btw-identificatienummer: NL853116532B01 Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01/10/2014

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »